عدم تبعیض

عدم تبعیض

تبعیض، پدیده ایست که در شرایط کنونی کمی صحبت کردن درباره آن دشوار است. زیرا همه ما به گونه ای یا قربانی تبعیض هستیم یا…